Вила зида град, Народна митолошка песма

            Вила зида град           Народна лирска песма             

Митолошке песме чувају веровања наших предака о томе да светом управљају небеска тела, природне појаве и митолошка бића.

 • Књижевни род: лирика
 • Књижевна врста: митолошка народна песма
  • Митолошке песме: певају о вилама, демонима, Сунцу, Месецу, звездама, грому, муњи
 • Тема: вила зида град на облаку
 • Мотиви: виле, небо, облак, муње, громови
 • Стих: осмерац ни-на- не-бу- ни- на- зем-љу,
 • Епитет: б'jела вила, суха злата
  • Епитети: сликовито и живо истиче својства неког појмастоји најчешће уз именицу
  • и означава неку њену битну, сликовиту и значајну особину;
 • Градација: Jедна врата сва од злата,
  Друга врата од бисера,
  Tpeћa врата од шкерлета.

  • Градација: поступно ређање слика од којих је свака наредна снажнија
 • Персонификација: Ђе се муњa с громом игра,
  • Персонификација: вид метафоре; предметима и појавама се придају особине људи;
  • постиже се сликовитост и емоционалност

Вила зида град          

Град градила б'jела вила
Ни на небу ни на земљу,
Но на грану од облака;
На град гради тpoje врата:
Jедна врата сва од злата,
Друга врата од бисера,
Tpeћa врата од шкерлета.
Што су врата суха злата,
На њих вила сина жени;
Што су врата од бисера,
На њих вила кћep удава;
Што су врата од шкерлета,
На њих вила сама сjеди,
Сама сjеди, погледуjе,
Ђе се муњa с громом игра,
Мила сестра су два брата,
А невjеста с два ђевepa;
Муња грома надиграла,
Мила сестра оба брата,
А невјеста два ђевера.

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452