Српски језик за 7. разред

Граматика


Врсте речи
Променљиве и непроменљиве речи – Променљиве речи – Непроменљиве речи – Вежбања – Тестови

Глаголски облици
Инфинитив и инфинитивна основа – Презент и презентска основа – Презент помоћних глагола – Глаголски придев радни – Перфекат – Футур I – Аорист – Имперфекат – Плусквамперфекат – Футур II – Императив (заповедни начин) – Потенцијал (могући начин) – Трпни глаголски придев – Глаголски прилог садашњи – Глаголски прилог прошли – Употреба неличних глаголских облика – Глаголски облици - Преглед – Вежбања – Тестови

Падежни систем
Појам падежа – Синонимија падежа – Падежи у служби субјекта и именског дела предиката – Падежи у служби објекта – Вежбања – Тестови

Реченични чланови
Врсте субјекта – Врсте предиката – Врсте објекта – Апозиција и апозитив – Напоредни односи реченичних чланова – Вежбања – Тестови

Синтагма
Појам синтагме – Врсте синтагме – Вежбања – Тестови

Врсте реченица
Комуникативне и предикатске реченице – Независне предикатске реченице - напоредни односи – Исказивање реченичних чланова – Зависне предикатске реченице – Активна, пасивна и безлична реченица – Вежбања – Тестови

Конгруенција
Конгруенција – Слагање придева и глагола са именицом – Тестови

Акценат
Квантитет акцента – Кратки акценти – Дуги акценти

Правопис

Књижевност

Провери своју претплату!

Не дозволи да ти претплата истекне када ти је најпотребнија, баш пред тест или пред одговарање.
Реагуј на време!
ПРОВЕРИ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 67336623
ПИБ: 114117568