Граматика српског језика за 8. разред

Попуњавање рупа у знању и редовно учење.

Без ризика са различитим наставницима.

Без проблема уклапања термина са добрим наставницима.

Сами помажете свом детету и дете постаје самостално у учењу.

Лекције, вежбања и тестови доступни 24/7.

Додатна појашњења кроз коментаре на сајту.

Како сајт функционише?

Претплата на сајт омогућава приступ свим лекцијама, вежбањима и тестовима за све разреде и све области српског језика и књижевности, без ометања и без реклама.

Колико кошта и како се плаћа?

Претплата за месец дана је 1.400 RSD, а за годину дана 8.400 RSD. Плаћа се уплатницом или картицом. У понуди су и претплате за три месеца по цени од 3.500 РСД, као и за шест месеци по цени од 5.600 РСД.

Да ли може да се проба пре куповине?

У областима постоји промотивна бесплатна лекција која се може користити без куповине претплате.


Развој српског језика
Словенски језици (порекло) – Појава словенске писмености – Најзначајнији писани споменици – Развој српског језика пре реформе Вука Караџића – Реформа Вука Стефановића Караџића – Књижевни језик од Вука до данас – Дијалекти српског језика – Вежбања – Тестови
Грађење речи, гласови и гласовне промене
Грађење речи – Подела гласова – Гласовне промене – Вежбања – Тестови
Врсте речи
Променљиве и непроменљиве речи – Променљиве речи – Граматичке категорије непроменљивих речи – Вежбања – Тестови
Глаголи и глаголски облици
Значења глагола – Глаголски вид – Глаголски род – Инфинитив и инфинитивна основа – Презент и презентска основа – Презент помоћних глагола – Глаголски придев радни – Глаголски придев трпни – Перфекат – Футур I – Футур II – Аорист – Имперфекат – Плусквамперфекат – Императив – Потенцијал – Глаголски прилог садашњи – Глаголски прилог прошли – Глаголски облици – Вежбања – Тестови
Служба речи у реченици
Функција речи у реченици – Главни реченични чланови – Зависни реченични чланови – Напоредни односи реченичних чланова – Синтагма – Вежбања – Тестови
Падежи
Појам падежа – Номинатив – Генитив – Датив – Акузатив – Вокатив – Инструментал – Локатив – Синонимија падежа – Падежи у служби субјекта и именског дела предиката – Падежи у служби објекта – Вежбања – Тестови
Врсте реченица
Састав предикатске реченице – Исказивање реченичних чланова – Комуникативне и предикатске реченице – Комуникативне реченице – Независносложене реченице – Зависносложене реченице – Напоредни односи међу зависним реченицама – Активна, пасивна и безлична реченица – Вежбања – Тестови
Акценатска норма
Акценатски знаци – Квантитет акцента – Дуги акценти – Кратки акценти – Наглашене и ненаглашене речи – Правила за акцентовање – Упутство за акцентовање – Вежбања – Тестови
Језичка култура
Лексика према пореклу речи – Лексика према сфери употребе – Типови лексичких значења – Стилови јавне комуникације – Вежбања – Тестови

Провери своју претплату!

Не дозволи да ти претплата истекне када ти је најпотребнија, баш пред тест или пред одговарање.
Реагуј на време!
ПРОВЕРИ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 67336623
ПИБ: 114117568