Песмо моја закити се цветом, Јован Јовановић Змај

Песмо моја закити се цветом, Јован Јовановић Змај  (Ђулићи XLVII)

 • Књижевни род: лирика
 • Књижевна врста:  мисаона песма
  • Мисаона песма: песниково размишљање о животу, људима, појавама
 • Тема: песма мирише, милује, казује
 • Строфа: катрен (строфа од четири стиха)
 • Стих: десетерац  Пе-смо–мо-ја, за-ки-ти –се- цве-том,
 •                                  1      2      3     4   5    6    7    8     9      10
 • Рима: парна ( римују се 1. и 2. стих, 3. и 4. стих у строфи)
 • Апостроф: правописни знак (') који означава да недостаје слово
 •                                                             каз’ти (казАти).
 • Апострофа: стилска фигура - обраћање неживом као да је живо повишеним тоном
 •                                                            Песмо моја, закити се цветом,

Јован Јовановић Змај (Нови Сад, — Сремска Каменица,1904), најзначајније збирке песама: Ђулићи и Ђулићи увеоци; најзначајније песме: Светли гробови, Јутутунска јухахаха, Песма о песми...Нови Сад : Матица српска, 1984. http://Песмо моја закити се цветом, Јован Јовановић Змај

Песмо моја закити се цветом

 • Песмо моја, закити се цветом,
 • Песмо моја, замириши светом;
 • Још сва срца охладнила нису, –
 • Познаће те, песмо, по мирису!
 • Познаће те да си чедо миља,
 • Да ти љубав мајка и дадиља.
 • Да си рада певати о сласти,
 • Разумеће што не умеш каз’ти.
 • Песмо моја, већ си на полету,
 • Поздрави ми све на овом свету,
 • Поздрави ми славље и голубе,
 • И сва срца што се силно љубе.

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452