Граматика српског језика за 7. разред

Попуњавање рупа у знању и редовно учење.

Без ризика са различитим наставницима.

Без проблема уклапања термина са добрим наставницима.

Сами помажете свом детету и дете постаје самостално у учењу.

Лекције, вежбања и тестови доступни 24/7.

Додатна појашњења кроз коментаре на сајту.

Како сајт функционише?

Претплата на сајт омогућава приступ свим лекцијама, вежбањима и тестовима за све разреде и све области српског језика и књижевности, без ометања и без реклама.

Колико кошта и како се плаћа?

Претплата за месец дана је 1.400 RSD, а за годину дана 8.400 RSD. Плаћа се уплатницом или картицом. У понуди су и претплате за три месеца по цени од 3.500 РСД, као и за шест месеци по цени од 5.600 РСД.

Да ли може да се проба пре куповине?

У областима постоји промотивна бесплатна лекција која се може користити без куповине претплате.


Врсте речи
Променљиве и непроменљиве речи – Променљиве речи – Непроменљиве речи – Вежбања – Тестови
Глаголски облици
Инфинитив и инфинитивна основа – Презент и презентска основа – Презент помоћних глагола – Глаголски придев радни – Перфекат – Футур I – Аорист – Имперфекат – Плусквамперфекат – Футур II – Императив (заповедни начин) – Потенцијал (могући начин) – Трпни глаголски придев – Глаголски прилог садашњи – Глаголски прилог прошли – Употреба неличних глаголских облика – Глаголски облици - Преглед – Вежбања – Тестови
Падежни систем
Појам падежа – Синонимија падежа – Падежи у служби субјекта и именског дела предиката – Падежи у служби објекта – Вежбања – Тестови
Реченични чланови
Врсте субјекта – Врсте предиката – Врсте објекта – Апозиција и апозитив – Напоредни односи реченичних чланова – Вежбања – Тестови
Синтагма
Појам синтагме – Врсте синтагме – Вежбања – Тестови
Врсте реченица
Комуникативне и предикатске реченице – Независне предикатске реченице - напоредни односи – Исказивање реченичних чланова – Зависне предикатске реченице – Активна, пасивна и безлична реченица – Вежбања – Тестови
Конгруенција
Конгруенција – Слагање придева и глагола са именицом – Тестови
Акценат
Квантитет акцента – Кратки акценти – Дуги акценти

Провери своју претплату!

Не дозволи да ти претплата истекне када ти је најпотребнија, баш пред тест или пред одговарање.
Реагуј на време!
ПРОВЕРИ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 67336623
ПИБ: 114117568