Српски језик за 8. разред

Граматика


Развој српског језика
Словенски језици (порекло) – Појава словенске писмености – Најзначајнији писани споменици – Развој српског језика пре реформе Вука Караџића – Реформа Вука Стефановића Караџића – Књижевни језик од Вука до данас – Дијалекти српског језика – Вежбања – Тестови
Грађење речи, гласови и гласовне промене
Грађење речи – Подела гласова – Гласовне промене – Вежбања – Тестови
Врсте речи
Променљиве и непроменљиве речи – Променљиве речи – Граматичке категорије непроменљивих речи – Вежбања – Тестови
Глаголи и глаголски облици
Значења глагола – Глаголски вид – Глаголски род – Инфинитив и инфинитивна основа – Презент и презентска основа – Презент помоћних глагола – Глаголски придев радни – Глаголски придев трпни – Перфекат – Футур I – Футур II – Аорист – Имперфекат – Плусквамперфекат – Императив – Потенцијал – Глаголски прилог садашњи – Глаголски прилог прошли – Глаголски облици – Вежбања – Тестови
Служба речи у реченици
Функција речи у реченици – Главни реченични чланови – Зависни реченични чланови – Напоредни односи реченичних чланова – Вежбања – Тестови
Падежи
Појам падежа – Номинатив – Генитив – Датив – Акузатив – Вокатив – Инструментал – Локатив – Синонимија падежа – Падежи у служби субјекта и именског дела предиката – Падежи у служби објекта – Вежбања – Тестови
Врсте реченица
Састав предикатске реченице – Исказивање реченичних чланова – Комуникативне и предикатске реченице – Комуникативне реченице – Независносложене реченице – Зависносложене реченице – Напоредни односи међу зависним реченицама – Активна, пасивна и безлична реченица – Вежбања – Тестови
Акценатска норма
Акценатски знаци – Квантитет акцента – Дуги акценти – Кратки акценти – Наглашене и ненаглашене речи – Правила за акцентовање – Упутство за акцентовање – Вежбања – Тестови
Језичка култура
Лексика према пореклу речи – Лексика према сфери употребе – Типови лексичких значења – Стилови јавне комуникације – Вежбања – Тестови

Правопис

Књижевност

Провери своју претплату!

Не дозволи да ти претплата истекне када ти је најпотребнија, баш пред тест или пред одговарање.
Реагуј на време!
ПРОВЕРИ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 67336623
ПИБ: 114117568