Српски језик за 6. разред

Виртуелне лекције за лако, једноставно учење и обнављање градива.

Граматика

3 лекције

Грађење речи 6. разред

Грађење (творба) речи - Грађење речи извођењем - Грађење речи слагањем

See more...

3 лекције

Гласови и гласовне промене

Самогласници, сугласници и слоготворно Р - Подела сугласника - Гласовне промене и алтернације (9 тема )

See more...

3 лекције

Глаголски облици – аорист, имперфекат, плусквамперфекат

Аорист - Имперфекат - Плусквамперфекат (начини грађења; правописна правила)

See more...

6 лекција

Заменице именичке и придевске

И меничке заменице - Промена неличних именичких заменица по падежима - Врсте придевских заменица - Присвојне придевске заменице - Показне придевске заменице - Остале придевске заменице

See more...

3 лекције

Реч, синтагма, реченица

Реч, синтагма, реченица - Независне предикатске реченице - појам комуникативне функције - Сложена реченица

See more...

1 лекција

Акценат 6. разред

Дуги акценти

See more...


Правопис

9 лекција

Правописни знаци 6. разред

Управни и неуправни говор - Тачка - Зарез (запета) - Две тачке - Три тачке - Наводници - Цртица - Црта - Заграда

See more...

5 лекција

Састављено и растављено писање речи 6. разред

Писање речци: не, ли, нај -Писање одричних именичких заменица - Писање одричних придевских заменица - Писање речи заједно или одвојено у зависности од значења - Писање бројева

See more...

3 лекције

Писање сугласника 6. разред

Писање речи у чијој је основи сугласник Ј - Писање сугласника Х - Писање сугласника код гласовних промена

See more...

3 лекције

Писање великог и малог слова 6. разред

Писање великог слова - Писање малог слова - Писање присвојних придева

See more...


Књижевност

4 лекције

Књижевна дела и писци 6. разред

Лирика (11 тема) -Епика (11 тема) - Драма (3 теме)- Домаћа лектира (11 тема) - Научнопопуларни и информативни текстови (3 теме) - Допунски избор лектире (4 теме)

See more...

4 лекције

Књижевнотеоријски појмови 6. разред

Лирика (2 теме) - Епика (2 теме) -Драма (3 теме) -Стилске фигуре (6 тема)

See more...