Српски језик за 5. разред

Виртуелне лекције за лако, једноставно учење и обнављање градива.

Граматика

3 лекције

Реченични чланови

Главни реченични чланови (3 теме) - Зависни реченични чланови (6 тема) - Служба речи у реченици

See more...

3 лекције

Врсте речи

Променљиве и непроменљиве речи - Променљиве речи (6 тема) - Непроменљиве речи (5 тема)

See more...

8 лекција

Падежи

Појам падежа - Номинатив - Генитив - Датив - Акузатив - Вокатив - Инструментал - Локатив

See more...

5 лекција

Придеви

Врсте придева - Компарација придева - Грађење придева - Слагање придева са именицом - Придевски вид

See more...

3 лекције

Именичке заменице

Врсте именичких заменица - Промена личних именичких заменица по падежима - Себе (се) промена по падежима

See more...

4 лекције

Глаголи

Значења глагола - Глаголски вид - Глаголски род - Глаголски облици (7 тема)

See more...

1 лекција

Акценат

Квантитет акцента

See more...


Правопис

7 лекција

Правописни знаци

Управни и неуправни говор - Тачка - Зарез (запета) - Две тачке - Три тачке - Наводници - Цртица

See more...

4 лекције

Састављено и растављено писање речи

Писање речци: не, ли, нај -Писање одричних именичких заменица - Писање речи заједно или одвојено у зависности од значења - Писање бројева

See more...

2 лекције

Писање сугласника

Писање речи у чијој је основи сугласник Ј - Писање сугласника Х

See more...

3 лекције

Писање великог и малог слова

Писање великог слова - Писање малог слова - Писање присвојних придева

See more...


Књижевност

6 лекције

Књижевна дела и писци

Лирика (12 тема) - Епика (12 тема) - Драма (3 теме) - Домаћа лектира (10 тема) - Научнопопуларни и информативни текстови (3 теме) - Допунски избор лектире (4 теме)

See more...

4 лекције

Књижевнотеоријски појмови

Лирика (2 теме)- Епика (3 теме) -Драма (3 теме) -Стилске фигуре (3 теме)

See more...