Писање сугласника код гласовних промена

Писање сугласника код гласовних промена- преглед градива

                                      Писање сугласника код гласовних промена

Једначење сугласника по звучности

 • Два сугласника неједнаке звучности се изједначавају:
 • срБ+-Ски=срПСки, оТ-+Купити=оТКупити, тоП+-Џија=тоБЏија
 • ИЗУЗЕЦИ: Д испред С и Ш          граДСки, поДСетник, оДСелити,
 • преДШколски,  поДШишати, оДШтампати
 • у сложеницама поДТачка, поДТекст
 • Ђ испред С – воЂСтво           
 • у речима страног порекла: ВашинГТон, пинГПонг

Једначење сугласника по начину и месту постанка (творбе)

 • обраЗ+-Чић=обраСЧић, паС+-Че=паШЧе, стаН+-Бени=стаМБени
 • ИЗУЗЕЦИ: једаНПпут, страНПутица, ваНБрачни
 • ПАЗИ: обоЉење, запаЉење, одеЉење, деЉење, исцеЉење

Упрошћавање сугласничких група

 • оД-+Делити=оДелити, РуС+-Ски=руСки, маСТАН/маСНа, задаТАК/задаЦИ
 • ИЗУЗЕЦИ: наЈ-+Јачи= наЈЈачи, наЈ-+Једноставнији=наЈЈедноставнији
 •  наД-+Државни=наДДржавни, супеР+Ревизија=супеРРевизија, поД-+Дијалекат=поДДијалекат

Палатализација

 • баКа/баКин, снаХа/снаХин, ДраГа/ДраГин
 • владиКа/владиЧин, мајКа/мајЧин, девојКа/девојЧин, ЈелиЦа/ЈелиЧин

Сибиларизација

 • војниК/војниЦи, подвиГ/подвиЗи, мајКа/мајЦи, снаХа/снаСи
 • ИЗУЗЕЦИ: професорКа/професорКи, министарКа/министарКи
 • МОЖЕ: биТКи/биЦи, загонеТКи/загонеЦи, приповеТКи/приповеЦи

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Бранка Бубањ ПР Студио за едукацију УчимоСрпски Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 65869853
ПИБ: 112095452