Писање сугласника Х

Писање сугласника Х- преглед градива, на почетку речи хлеба...

                                                   ПИСАЊЕ СУГЛАСНИКА  Х

На почетку речи: хлеб, хвала, хоћу, хајдук, хаљина

У средини речи: махати, махуна, рухо

На крају речи: кожух, трбух, слух, њух

У генитиву множине: а) именице: ведрих (људи), добрих (жена),

б) придевске заменице: мојих, твојих, наших

в) бројеви: првих, других, трећих

У глаголским облицима: а) помоћни глагол БИТИ 1. л. једнине: бих

б) аорист 1. л. једнине: рекох, видех, дођох

в) имперфекат 1. л. једнине и 3. л. множине:

причах-причаху, гледах – гледаху

ДУБЛЕТИ – двојако писање

уво/ухо,   глувонем/глухонем,    сув/сух,    кијати/кихати,    снаја/снаха,   кухиња/кујна

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Бранка Бубањ ПР Студио за едукацију УчимоСрпски Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 65869853
ПИБ: 112095452