Подела уметничке књижевности

                                                                   КЊИЖЕВНИ РОДОВИ

                                                                                  ЛИРИКА                                                                                               

  • ЛИРСКЕ ВРСТЕ:  љубавне песме,  елегије,  описне (дескриптивне ) песме, родољубиве (патриотске ) песме,
  • мисаоне (рефлексивне) песме, социјалне песме, шаљиве песме, сонет

                                                                                    ЕПИКА     

  •  ЕПСКЕ ВРСТЕ: бајка,  басна, новела, приповетка, роман, еп, епопеја, спев
  • ЛИРСКО-ЕПСКЕ ВРСТЕ:  поема,  романса,    балада     
  • КЊИЖЕВНО-НАУЧНЕ ВРСТЕ:  биографија, аутобиографија,  дневник,  мемоари, путопис

                                                                                             ДРАМА

  • ДРАМСКЕ ВРСТЕ: трагедија, комедија, драма у ужем смислу

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 67336623
ПИБ: 114117568