Лирика
12 Теме | 13 Квизoви
0% kompletirano
0/51 koraka

Вила зида град, Народна лирска митолошка песма

Вила зида град, Народна лирска песма

            Вила зида град           Народна лирска песма             

Митолошке песме чувају веровања наших предака о томе да светом управљају небеска тела, природне појаве и митолошка бића.

 • Књижевни род: лирика
 • Књижевна врста: митолошка народна песма
  • Митолошке песме: певају о вилама, демонима, Сунцу, Месецу, звездама, грому, муњи
 • Тема: вила зида град на облаку
 • Мотиви: виле, небо, облак, муње, громови
 • Стих: осмерац ни-на- не-бу- ни- на- зем-љу,
 • Епитет: б’jела вила, суха злата 
  • Епитети: сликовито и живо истиче својства неког појмастоји најчешће уз именицу
  • и означава неку њену битну, сликовиту и значајну особину;
 • Градација: Jедна врата сва од злата,
                    Друга врата од бисера,
                    Tpeћa врата од шкерлета.
  • Градација: поступно ређање слика од којих је свака наредна снажнија
 • Персонификација: Ђе се муњa с громом игра,
  • Персонификација: вид метафоре; предметима и појавама се придају особине људи;
  • постиже се сликовитост и емоционалност

Вила зида град          

Град градила б’jела вила
Ни на небу ни на земљу,
Но на грану од облака;
На град гради тpoje врата:
Jедна врата сва од злата,
Друга врата од бисера,
Tpeћa врата од шкерлета.
Што су врата суха злата,
На њих вила сина жени;
Што су врата од бисера,
На њих вила кћep удава;
Што су врата од шкерлета,
На њих вила сама сjеди,
Сама сjеди, погледуjе,
Ђе се муњa с громом игра,
Мила сестра су два брата,
А невjеста с два ђевepa;
Муња грома надиграла,
Мила сестра оба брата,
А невјеста два ђевера.