Лирика
12 Теме | 13 Квизoви
0% kompletirano
0/51 koraka

Песмо моја закити се цветом, Јован Јовановић Змај

Песмо моја закити се цветом, Јован Јовановић Змај


                                   Песмо моја закити се цветом
, Јован Јовановић Змај  (Ђулићи XLVII)

                                   Песмо моја закити се цветом, Јован Јовановић Змај 

Из збирке песама Ђулићи XLVII

 • Књижевни род: лирика
 • Књижевна врста:  мисаона песма
  • Мисаона песма: песниково размишљање о животу, људима, појавама
 • Тема: песма мирише, милује, казује
 • Строфа: катрен (строфа од четири стиха)
 • Стих: десетерац  Пе-смо–мо-ја, за-ки-ти –се- цве-том,
 •                                  1      2      3     4   5    6    7    8     9      10
 • Рима: парна ( римују се 1. и 2. стих, 3. и 4. стих у строфи)
 • Апострофа:  Песмо моја, закити се цветом,
  • Апострофа: стилска фигура – обраћање неживом као да је живо повишеним тоном
 • Апостроф: каз’ти (казАти)  правописни знак (‘) који означава да недостаје слово                                                                                                  

Јован Јовановић Змај (Нови Сад, — Сремска Каменица,1904), најзначајније збирке песама: Ђулићи и Ђулићи увеоци; најзначајније песме: Светли гробови, Јутутунска јухахаха, Песма о песми…https://sh.wikipedia.org/wiki/Jovan_Jovanovi%C4%87_Zmaj

Песмо моја закити се цветом

 • Песмо моја, закити се цветом,
 • Песмо моја, замириши светом;
 • Још сва срца охладнила нису, –
 • Познаће те, песмо, по мирису!
 •  
 • Познаће те да си чедо миља,
 • Да ти љубав мајка и дадиља.
 • Да си рада певати о сласти,
 • Разумеће што не умеш каз’ти.
 •  
 • Песмо моја, већ си на полету,
 • Поздрави ми све на овом свету,
 • Поздрави ми славље и голубе,
 • И сва срца што се силно љубе.