Српски језик за 8. разред

Виртуелне лекције за лако, једноставно учење и обнављање градива.

Граматика

2 лекције

Граматичке категорије речи

Граматичке категорије променљивих речи (6 тема) - Граматичке категорије непроменљивих речи (1 тема)

See more...

4 лекције

Реченица и зависне реченице 8. разред

Састав предикатске реченице -Исказивање реченичних чланова - Зависне предикатске реченице (11 тема) - Напоредни односи међу зависним реченицама

See more...

1 лекција

Грађење речи претварањем и комбиновано грађење 8. разред

Грађење речи претварањем и комбиновано грађење

See more...

4 лекције

Акценатска норма 8. разред

Акценатски знаци - Наглашене и ненаглашене речи - Правила за акцентовање - Упутство за акцентовање

See more...

7 лекција

Развој српског језика

Словенски језици - Појава словенске писменост - Најзначајнији писани споменици- Развој српског језика пре реформе Вука Караџића - Реформа Вука Стефановића Караџића -Књижевни језик од Вука до данас - Дијалекти српског језика

See more...

2 лекције

Стилови јавне и свакодневне комуникације

Стилови јавне комуникације - Језик свакодневне комуникације

See more...


Правопис

11 лекција

Правописни знаци 8. разред

Управни и неуправни говор - Тачка - Зарез (запета) - Две тачке - Три тачке - Тачка и зарез (запета) - Наводници - Цртица - Црта - Заграда - Генитивни знак

See more...

6 лекција

Састављено и растављено писање речи 8. разред

Писање речци: не, ли, нај -Писање одричних именичких заменица - Писање одричних придевских заменица - Писање речи заједно или одвојено у зависности од значења - Писање бројева - Писање сложеница и полусложеница

See more...

3 лекције

Писање сугласника 8. разред

Писање речи у чијој је основи сугласник Ј - Писање сугласника Х - Писање сугласника код гласовних промена

See more...

5 лекција

Писање великог и малог слова 8. разред

Писање великог слова - Писање малог слова - Писање присвојних придева - Писање скраћеница - Прилагођено писање имена из страних језика

See more...


Књижевност

4 лекције

Књижевна дела и писци 8. разред

Лирика (12 тема) - Епика (15 тема) - Драма (4 теме) - Допунски избор лектира (5 теме) - Књижевни правци

See more...

6 лекција

Књижевнотеоријски појмови 8. разред

Подела уметничке књижевности - Подела народне књижевности - Лирика (3 теме) - Епика (3теме)-Драма (3 теме) -Стилске фигуре (19 тема)

See more...