Српски језик за 7. разред

Виртуелне лекције за лако, једноставно учење и обнављање градива.

Граматика

7 лекција

Глаголски облици 7. разред

Футур II - Императив - Потенцијал -Глаголски придев трпни - Глаголски прилог садашњи - Глаголски прилог прошли - Употреба неличних глаголских облика

See more...

1 лекција

Синонимија падежа

Синонимија падежа

See more...

5 лекција

Реченични чланови 7. разред

Врсте субјеката - Врсте предиката - Врсте објеката - Апозиција и апозитив - Напоредни односи реченичних чланова

See more...

2 лекције

Синтагма 7. разред

Појам синтагме - Врсте синтагме

See more...

5 лекција

Врсте реченица 7. разред

Комуникативне и предикатске реченице - Независне предикатске реченице - напоредни однос (5 тема) - Исказивање реченичних чланова - Зависне предикатске реченице (12 тема) - Активна, пасивна и безлична реченица

See more...

2 лекције

Конгруенција -слагање реченичних чланова

Конгруенција слагање међусобно везаних делова реченице - Слагање придева и глагола са именицом

See more...

1 лекција

Акценат 7. разред

Кратки акценти

See more...


Правопис

10 лекција

Правописни знаци 7. разред

Управни и неуправни говор - Тачка - Зарез (запета) - Две тачке - Три тачке - Тачка и зарез (запета) - Наводници - Цртица - Црта - Заграда

See more...

5 лекција

Састављено и растављено писање речи 7. разред

Писање речци: не, ли, нај -Писање одричних именичких заменица - Писање одричних придевских заменица - Писање речи заједно или одвојено у зависности од значења - Писање бројева

See more...

3 лекције

Писање сугласника 7. разред

Писање речи у чијој је основи сугласник Ј - Писање сугласника Х - Писање сугласника код гласовних промена

See more...

4 лекције

Писање великог и малог слова 7. разред

Писање великог слова - Писање малог слова - Писање присвојних придева - Писање скраћеница

See more...


Књижевност

6 лекције

Књижевна дела и писци 7. разред

Лирика (9 тема) -Епика (9тема) -Драма (2 теме) -Домаћа лектира (13 тема) - Научнопопуларни и информативни текстови (3 теме) - Допунски избор лектире (3 теме) - Књижевни правци

See more...

4 лекције

Књижевнотеоријски појмови 7. разред

Лирика (3 теме)- Епика (2 теме) -Драма (3 теме) -Стилске фигуре (12 тема)

See more...