Српски језик и књижевност

Виртуелне лекције за лако, једноставно учење и обнављање градива.

Граматика

5 лекција

Грађење речи

Речи по постанку - Корен речи, творбена основа, породица речи - Грађење речи извођењем - Грађење речи слагањем - Грађење речи претварањем, комбиновано грађење

See more...

4 лекције

Гласови и гласовне промене

Глас, реч, синтагма, реченица - Процес настанка гласова - Подела сугласника - Гласовне промене и алтернације

See more...

4 лекције

Акценат

Акценатски знаци - Наглашене и ненаглашене речи - Правила за акцентовање - Упутство за акцентовање

See more...

9 лекција

Морфологија – врсте речи

Променљиве и непроменљиве речи (1 тема) - Граматичке основе променљивих речи - Глаголи (10 тема) - Именице (3 теме) - Придеви (5 тема) - Заменице (3 теме) - Именичке заменице (4 теме) - Придевске заменице (6 тема) - Бројеви

See more...

5 лекција

Синтакса

Конгруенција (2 теме)- Падежи (3 теме) - Реченични чланови (4 теме) - Реченица (7 тема) - Синтагма (2 теме)

See more...

2 лекције

Стилови јавне и свакодневне комуникације

Стилови јавне комуникације - Језик свакодневне комуникације

See more...


Развој српског језика

5 лекција

Развој српског језика

Појава словенске писменост - Најзначајнији писани споменици- Развој српског језика пре реформе Вука Караџића - Реформа Вука Стефановића Караџића -Књижевни језик од Вука до данас

See more...

2 лекције

Словенски језици

Словенски језици - Дијалекти у српском језику

See more...

3 лекције

Лексика српског језика -порекло, употреба, значење

Лексика према пореклу речи - Лексика према сфери употребе- Типови лексичких значења

See more...


Правопис

2 лекције

Велико и мало слово

Писање великог слова - Писање малог слова

See more...

2 лекције

Састављено и растављено писање речи

Састављено писање речи - Растављено писање речи

See more...

1 лекција

Писање речи са цртицом

Писање речи са цртицом

See more...

2 лекције

Правописни знаци и интерпункција

Управни и неуправни говор - Правописни знаци и интерпункција

See more...



Књижевност

6 лекција

Народна књижевност

Подела народне књижевности - Народне лирске песме - Народне епске песмне - Народне лирско-епске песме - Народна проза - Народни певачи

See more...

6 лекција

Уметничка књижевност

Подела уметничке књижевности - Уметничка лирика - Уметничка епика - Епско-лирске уметничка поезија - Књижевно-научне врсте - Књижевни правци

See more...

3 лекције

Драма

Појам драме - Врсте драме - Етапе драмске радње

See more...

8 лекција

Књижевнотеоријски појмови

Структура епског дела - Етапе драмске радње - Облици казивања - Стилска средста - Врсте стиха - Врсте риме - Врсте строфе - Правци у књижевности

See more...