Променљиве речи

Видео
Теорија

Променљив речи су именице, заменице, придеви, неки бројеви и глаголи.
Именске речи су именице, заменице, придеви и неки бројеви.
Деклинација је промена именских речи по падежима.

Падежима се означавају различити облици исте именске речи.
Реч има други облик (падеж) у зависности од службе коју има у реченици.
Именске речи се мењају по граматичком броју (једнина и множина).
Именске речи се мењају и по роду. Имају мушки, женски и средњи род.
Глаголи су променљиве речи које казују радњу, стање и збивање.
Конјугација је промена глагола по временима, начинима и лицима.
Глаголи се мењају по граматичком броју (једнина и множина).
Неки глаголи се мењају по роду (мушки, женски и средњи род).
Глаголи имају и посебну категорију, то је глаголски вид и глаголски род.

Примери за именске речи

Марко је дошао и донео нам шарене колаче.
Први смо истрчали из куће.
Погледали смо реку и њене брзе вирове.

Примери за глаголе
Киша је падала и квасила тротоар.
Обукао се и пошао у школу.
Донео је лопту и дао друговима да се играју.

Сазнаћеш

 које су променљиве речи
 коју службу у реченици имају променљиве речи
 које су врсте именица
 које особине имају именице
 које су врсте придева
 које су особине придева
 које су врсте заменица
 које су особине заменица
 које су врсте бројева
 које су особине бројева
 која су значења глагола
 које су особине глагола
 како да препознаш врсте променљивих речи

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452