0% Завршено
0/58 Корака

Лични и нелични глаголски облици

Лични и нелични глаголски облици

Лични и нелични глаголски болици – преглед градива, времена, начини и нелични глаголски облици

                                                                 ЛИЧНИ И НЕЛИЧНИ ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ

                        ЛИЧНИ ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ

ВРЕМЕНА

БУДУЋА ВРЕМЕНА:       ФУТУР I  ћу учити/учићу    ФУТУР II* будем учио/ла (*начин)

САДАШЊЕ ВРЕМЕ:  ПРЕЗЕНТ учим

ПРОШЛА ВРЕМЕНА:  АОРИСТ научих, ИМПЕРФЕКАТ учах 

                  ПЕРФЕКАТ сам учио/ла, ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ био/ла сам учио/ла/  бејах (бех) учио/ла

  ГЛАГОЛСКИ НАЧИНИ

ЗАПОВЕСТ: ИМПЕРАТИВ учи                                      ЖЕЉА: ПОТЕНЦИЈАЛ  бих учио/ла           ФУТУР II* будем учио/ла (*начин)

                                           НЕЛИЧНИ (БЕЗЛИЧНИ) ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ

ИНФИНИТИВ: учити

ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВИ:  РАДНИ учио/ла/ло… ТРПНИ  научен/на/но…

ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОЗИ:  САДАШЊИ  учећи, ПРОШЛИ научивши