0% Завршено
0/58 Корака

Компарација придева

Лекција Progress
0% Завршено

Компарација придева – позитив, компаратив, суперлатив

Компарација придева-предавање: позитив, компаратив, суперлатив

Компарација придева-преглед градива: позитив, компаратив, суперлатив

                                                              КОМПАРАЦИЈА (ПОРЕЂЕЊЕ) ПРИДЕВА

Компарација (поређење)  придева је исказивање неке особине у различитом степену.

Компарацију имају ОПИСНИ придеви.   ЛЕП – ЛЕПШИ – НАЈЛЕПШИ,  ПАМЕТАН – ПАМЕТНИЈИ  – НАЈПАМЕТНИЈИ

Неки МЕСНИ придеви, иако се не пореде, имају компаратив и суперлатив      ДОЊИ – НАЈДОЊИ, ГОРЊИ – НАЈГОРЊИ

Неки ГРАДИВНИ придеви, употребљени у пренесеном значењу, могу да се пореде. ЗЛАТНО – ЗЛАТНИЈЕ – НАЈЗЛАТИНИЈЕ (дете)                                                                                                                                                                уместо ГРАДИВНИ постају ОПИСНИ придеви.

ПОЗИТИВ   основно значење придева: блед, румен, леп

КОМПАРАТИВпрви степен поређења            позитив + -ји, -ији, -ши

блед + -ји = блеђи         румен + -ији = руменији           леп, мек, лак (само ова три придева)+ -ши = лепши, мекши, лакши

СУПЕРЛАТИВдруги степен поређења             нај- + компаратив

нај- + блеђи = најблеђи                 нај- + руменији = најруменији                     нај- + лепши = најлепши

ПАЗИ!           Правилно је:       ВИСОК- ВИШИ- НАЈВИШИ, СТРОГ – СТРОЖИ – НАЈСТРОЖИ

БЕСАН – БЕШЊИ – НАЈБЕШЊИ, ТЕСАН – ТЕШЊИ – НАЈТЕШЊИ

Суперлатив придева који почињу са Ј -пишу се са два Ј:  НАЈЈАСНИЈИ, НАЈЈЕДНОСТАВНИЈИ, НАЈЈУЖНИЈИ, НАЈЈАДНИЈ

  Неправилна компарација             ЗАО – ГОРИ  –  НАЈГОРИ                МАЛО – МАЊИ – НАЈМАЊИ                

                                                                                ДОБАР – БОЉИ – НАЈБОЉИ           ВЕЛИК – ВЕЋИ – НАЈВЕЋИ

ПАЗИ!       Када се у компаративу додаје наставак –ЈИ долази до гласовне промене.

БЛЕД + -ЈИ = БЛЕЂИ    Д + Ј = Ђ,         ЖУТ + -ЈИ = ЖУЋИ    Т + Ј = Ћ,     ДУГ + -ЈИ = ДУЖИ     Г + Ј = Ж        ЦРН + – ЈИ = ЦРЊИ    Н + Ј = Њ

Компарација придева-показна вежба: позитив, компаратив, суперлатив