0% Завршено
0/58 Корака

Граматичке основе променљивих речи

Граматичке основе променљивих речи

Граматичке основе променљивих речи-преглед градива, глаголске основе и основе именских речи

                                                             ГРАМАТИЧКЕ ОСНОВЕ

                                              Глаголске основе

Инфинитивна основа

1.Ако се глагол у инфинитиву завршава на  ти, одбијемо тај наставак:    учити, куцати

2. Ако се глагол у инфинитиву завршава на ћи или сти,

глагол ћемо ставити у 1. лице једнине аориста и одбити наставак  –ох:         вући, вук-ох; плести, плет-ох

Презентска основа

се добија од 1. лица множине презента коме се одбије наставак мо:   учи-мо, слика-мо, куца-мо.

                                 Граматичка основа именских речи

Од ГЕНИТИВА ЈЕДНИНЕ одбије се наставак.

Номинатив –  књига,  осмех, перо

Генитив      – књиг-е,  осмех-а, пер-а