0% kompletirano
0/41 koraka

Граматичке категорије заменица

Граматичке категорије заменица

Граматичке категорије заменица – преглед градива, именичке заменице личне и неличне, придевске заменице

                                      ГРАМАТИЧКЕ КАТЕГОРИЈЕ ЗАМЕНИЦА

ИМЕНИЧКЕ ЗАМЕНИЦЕ

ЛИЧНЕ: мењају се по падежима, лицима, броју 3. лице једнине и множине има сва три рода и оба броја род

НЕЛИЧНЕ: мењају се по падежима, не разликују лице број и род

Самосталне су у реченици и друге речи се ослањају на њих;

 У реченици врше именичку службу/функцију   Ја сам видео њега.      Ово сам ја.

                                                                                                                     ↑                                  ↑                               ↑

                                                                                                                 субјекат           објекат              именски део предиката

ПРИДЕВСКЕ ЗАМЕНИЦЕ

Мењају се по падежима, роду, броју. Присвојне заменице разликују лице.

Зависне су од речи уз коју стоје и у реченици врше атрибутску службу или су именски део предиката

Његова свеска је на мом столу.  Он је такав.

        ↑                                          ↑                                     ↑

     атрибут                     атрибут      именски део предиката