0% kompletirano
0/41 koraka

Граматичке категорије придева

Граматичке категорије придева

Граматичке категорије придева – преглед градива, род, број, падеж, конгруенција, компарација…

                                                                      ГРАМАТИЧКЕ КАТЕГОРИЈЕ ПРИДЕВА

Придеви означавају особину неког појма по томе            КАКВО ЈЕ, ЧИЈЕ ЈЕ, ОД ЧЕГА ЈЕ, КАДА ЈЕ, ГДЕ ЈЕ?

Имају облике за сва три рода и оба броја: леп, лепа, лепо; лепи, лепе, лепа

РОД, БРОЈ и ПАДЕЖ добијају од именице уз коју стоје.           КОНГРУЕНЦИЈА   Били смо на великом тобогану.

                                                                                                                                                                                                                                      ↓              ↓

                                                                                                                                                                                                          мушки род, једнина, акузатив

ОДРЕЂЕНИ и НЕОДРЕЂЕНИ ПРИДЕВСКИ ВИД                      Видим доброг човека. Поздравио те онај добри човек.

Придеви имају КОМПАРАЦИЈУ (ПОРЕЂЕЊЕ): висок-виши-највиши

У реченици најчешће имају службу/функцију:              Добар друг је дошао.         Мој друг је добар.

                                                                                                                                   ↑                                                                              ↑

                                                                                                                        атрибут                                                именски део предиката