0% kompletirano
0/41 koraka

Граматичке категорије именица

Граматичке категорије именица

Граматичке категорије именица-преглед градива, промена по падежима, природни род, граматички род…

                                                                 ГРАМАТИЧКЕ КАТЕГОРИЈЕ ИМЕНИЦА

Именице се мењају по падежима, броју и имају један род.

Све именице имају само један граматички род.

ПРИРОДНИ РОД именица  (мушки и женски) зависи од пола бића (брат, сестра, друг-другарица)

ГРАМАТИЧКИ РОД – предмети, географски појмови, средњи род бића… одређује се према наставку који има именица (пиле, Дунав, сто), али и именице: тата, војвода –природни мушки род, граматички женски род.

ЗБИРНЕ, ГРАДИВНЕ и ВЛАСТИТЕ именице имају само једнину – трње, песак, Дунав                                                                                                

Плуралија тантум (плуралиа тантум) -именице које се употребљавају само у облику множине: панталоне, наочари, санке, врата, Карловци, Лединци, Меленци и сл.

Сингуларија тантум (сингулариа тантум) – именице које имају само облик једнине:   гар, песак, Нови Сад, Марс и сл.

У реченици имају службу/функцију:

СУБЈЕКТА                                                  Пера је дошао.

ИМЕНСКОГ ДЕЛА ПРЕДИКАТА     Он је ученик.

 ОБЈЕКТА                                                     Видео сам Перу.

 АТРИБУТА                                              Дошла је мама Пере Петровића.

 АПОЗИЦИЈЕ                                            Пера, мој друг, је дошао.

ПРИЛОШКИХ ОДРЕДБИ                      Пера је дошао у град.