0% Завршено
0/58 Корака

Граматичке категорије глагола

Лекција Progress
0% Завршено

Граматичке категорије глагола

Граматичке категорије глагола – преглед градива, конјугација, род, број, значења, гл. вид, гл. род… http://ucimosrpski.rs/lessons/glagoli/

                                              ГРАМАТИЧКЕ КАТЕГОРИЈЕ ГЛАГОЛА

Конјугација – промена глагола по временима, начинима и лицима

Граматички род  мушки, женски и средњи  имају само глаголски придеви радни и трпни (учио, учила, учило…учен, учена, учено…)

Граматички број (једнину и множину) има већина глаголских облика  ( носим, носимо…)

Лице (имају и личне и показне заменице) – учим, учиш…

Потврдни и одрични облик –  учим , не учим   несамостална променљива врста речи.

Значење глагола  – радња: читати, певати         стање: спавати, расти   збивањe: севати, свитати

Пази! Неки глаголи могу да казују радњу, стање и збивање. Које значење имају можемо видети из реченице:

 Лист је пао са гране. (збивање) Камен му је пао са срца. (стање)

Глаголски вид (глаголи према трајању радње)

Несвршени  (имперфективни)  а) трајни: трчати, певати, седети, учити, спавати  б) учестали: облетати, шушкати, претрчавати, 

Свршени (перфективни)  a) почетно свршени: потрчати, запевати, б) завршно свршени: дотрчати, преписати  в) тренутни: пући, пасти

 Двовидски: јести, телефонирати, чути, видети, вечерати

Глаголски род (глаголи према предмету радње)

Прелазни: (ШТА?) имају ОБЈЕКАТ кувати, учити, певати

Непрелазни: немају ОБЈЕКАТ ићи, седети, стајати, спавати

Повратни а) прави повратни:  обути се (себе), очешљати се (себе)  б) неправи повратни: знојити се, стидети се  в) узајамноповратни: руковати се, дружити се