0% kompletirano
0/41 koraka

Глаголске основе

Глаголске основе

Глаголске основе – преглед градива, инфинитивне основе и презентска основа

                                                                                    ГЛАГОЛСКЕ ОСНОВЕ

Инфинитивна основа

1.Ако се глагол у инфинитиву завршава на  ти, одбијемо тај наставак:    учити, куцати

2. Ако се глагол у инфинитиву завршава на ћи или сти,

глагол ћемо ставити у 1. лице једнине аориста и одбити наставак  –ох:         вући, вук-ох; плести, плет-ох

Презентска основа

се добија од 1. лица множине презента коме се одбије наставак мо:   учи-мо, слика-мо, куца-мо.